UBND Mỹ Thịnh

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt